29 julio 2011

manifest del 23 de maig

Un grupo de militantes (cada vez más numeroso) del PSIB-PSOE ha propuesto un manifiesto que os adjunto, así como un sitio web para firmarlo FIRMAS ON LINE, yo ya lo hice, ¿y tú?.

También han creado en facebook un grupo de debate llamado DEBAT EN XARXA

Salud
Mateos

(nota :al final está la versión en castellano)

I. MANIFEST DEL 23 DE MAIG: BASES DE DEBAT.

Els sota signants compartim uns punts comuns de cara al procés que ara viu el partit i que es poden resumir en:

1. L’assumpció de responsabilitats. Els sota signants pensem que el PSIB, als seus diferents àmbits, té també responsabilitat en la derrota soferta el proppassat 22 de maig, tot reconeixent la important influència dels factors derivats de les polítiques del govern central, que tampoc han estat contestades des del PSIB.

2. Entenem que la socialdemocràcia pot donar resposta a la crisi actual i que, tant a nivell nacional com europeu, es poden desenvolupar polítiques per sortir de la crisi econòmica en aquest sentit. Rebutjam les idees neoliberals que pensam han provocat la desafecció d’una part important dels nostres votants i de la ciutadania en general. Volem redreçar el partit cap a la normalitat socialdemòcrata que rau al bessó de la nostra història.

3. Volem un partit amb vocació majoritària a Balears. Rebutjam qualsevol política de pactes que impedeixin el desenvolupament dels nostres programes. El PSIB, te una personalitat pròpia amb capacitat d’integrar diferents sensibilitats.

4. Volem implantar un nou Pla de Qualitat per impulsar una organització moderna del nostre partit a les Illes i que contempli els següents aspectes:
a. Definir processos. Planificar, assignar i compartir metes mesurables.
b. Elaborar mapes d’agents socials i escoltar-los de forma activa i sistematitzada.
c. Millorar i eixamplar la xarxa de mecanismes de comunicació,
d. Gestionar els recursos humans sense desaprofitar un sol militant ni una sola experiència.
e. Donar més poder als esglaons organitzatius de base molt més propers a la realitat diària i en contacte directe amb els votants.
f. Involucrar, obrir-se a la societat de forma sincera.
g. Rendir comptes dins i fora del partit. Explicar el nostre projecte quan s’assoleixi una secretària o un càrrec públic o quan volem formar part d’una llista electoral.

5. El nostre model organitzatiu està obsolet, volem un nou model d’organització més oberta i de caire més modern i horitzontal. Volem repensar el model organitzatiu del PSIB i de les Federacions Territorials tot definint les competències de cadascú.

6. Fer nostres les noves tecnologies com una senya d’identitat del PSIB . Crear mecanismes de treball en xarxa de les nostres organitzacions. Creació d’agrupacions virtuals, utilització fonamental de les xarxes socials i les noves tecnologies.

7. Introduir la participació ciutadana al partit i les institucions. Donar veu i vot als simpatitzants dins les decisions de l’organització. La nostra relació amb la societat civil s’ha de mantenir de forma dialèctica, es a dir escoltant i admetent o rebutjant les seves propostes de forma raonada i en els límits que creiem oportuns. No soms una organització ecologista, nacionalista, ni conservacionista; malgrat considerem sempre d’interès general les propostes de GOB, Greenpeace, Oceana, GEM, OCB o ARCA i les seves aportacions fonamentals per a entendre la societat Balear del S. XXI
La manca de desenvolupament de formes fiables de participació a tots els nivells està també a l’origen de les mobilitzacions socials dels últims temps, i de la nostra manca de connexió amb la societat civil. Hem de posar en marxa mecanismes estables de "escolta activa de la ciutadania”

8. Repensar l’acció sectorial, creant agrupacions mixtes d’afiliats i simpatitzants a tots els sectors que puguem, en el nivell autonòmic, així com grups de treball a tots els altres àmbits territorials, sense crear duplicitats en cap cas.

9. Llistes obertes per a l’elecció del càrrecs orgànics i públics.

10. Fer una limitació efectiva del número de mandats als càrrecs públics i orgànics. Limitacions a la duplicitat de càrrecs públics i orgànics.

11. Un militant un vot. Encara que es puguin fer les mínimes correccions necessàries per a la cohesió i discriminació positiva i Reduir al màxim la representativitat en benefici del vot directe. Impulsar la cultura del debat i del dret a la discrepància al partit i les mides necessàries per que cap dirigent del partit no pugui coartar mai la llibertat d’expressió dels militants. Oberts a totes les opinions i a totes les sensibilitats. Els que opinen diferent ens enriqueixen amb el seu punt de vista i ens ajuden a crear el nostre argumentari. Són el mirall que hem de menester per conèixer-nos.

12. Amb aquest sentit impulsar els referèndums institucionals i consultes en votacions mes allà de les assemblees també en els àmbits interns

13. Volem que es reconegui el pes de Palma en la demografia de l'illa i la seva importància per assolir la majoria també a la CAIB. Volem una agrupació única a Palma organitzada per districtes electorals.

14. A les Illes s’ha de reflexionar sobre l’existència de múltiples nivells d’administració. S’haurien de reduir el número de administracions des de la perspectiva del conjunt de
l’Estat.

15. Transparència i horitzontalitat. Construir des de baix, des de les bases del partit cap amunt.

16. Els nostres ideals polítics són els de la forma republicana de Govern. La nostra forma d’organització de l’Estat és la República Federal de treballadors de totes les classes, que assolirem amb la reforma democràtica de la vigent Constitució, que mentrestant assolim i defensam com un patrimoni democràtic propi en tant no sigui modificada.

17. Millorar la participació ciutadana a les institucions, millorar els mecanismes de participació i eixamplar-los. Formar a la societat en la participació. Impulsar l’aplicació de la Llei de Bon Govern i Bona Administració del Govern de les Illes Balears. Tenir molt en compte les reivindicacions del 15 M

18. Volem la reforma electoral. Entenem que les circumstàncies en les que es varen establir les normatives i la llei electoral, la societat tenia unes necessitats i prioritats concretes. Entenem que la societat ha madurat a bastament com per oferir una major implicació i participació en la vida pública. A tal efecte, resulta imprescindible repensar el model electoral i establir elements de consulta.

Impulsem la renovació des de l’assumpció del patrimoni del coneixement i l’experiència política. El sota signants es comprometen a traslladar i defendre aquestes propostes als diferents òrgans interns i externs del partit al que pertanyen o arribin a pertànyer en virtut dels processos congressuals.

Palma 23 de maig de 2011

• Signants del document:
• Andreu Carles López Seguí (Agrupació Eixample)
• Tom Madico (Agrupació Llevant)
• Xelo Huertas Calatayud (Agrupació Marratxí)
• Josep Lluis Madico Beltran (Agrupació Ponent)
• Toni Fullana (Agrupació Llevant)
• Antonio Pascual García (Agrupació Llevant)
• Xisco Juan (Agrupació )
• Javier Navarro (Agrupació)
• Sarah Alonso (Agrupació Eixample)
• Alfonso Rodriguez Sanchez (Agrupació Calvià)
• Antoni Cerdá Fullana (Agrupació Llucmajor)
• Rafael Mas(Agrupació Ponent)
• Fermín Domínguez (Agrupació Ponent)
• Fernando Monar (Agrupació Ponent)
• Andreu Estarellas Nadal (Agrupació Eixample)
• Joan Pericàs O'Callaghan (Agrupació Eixample)
• Maria Antonia Ferrari Planas (Agrupació Eixample)
• Pedro Campillo Antón (Agrupació Eivissa - Vila)
• Magdalena Garau (Agrupació Llucmajor)
• Pepi González (Agrupació Lloseta)
• Eusebi Muñoz (Agrupació Lloseta)
• Cati Bauzà (Agrupació Lloseta)
• Xisco Almendro (Agrupació Llucmajor)
• Eduard Vila (Agrupació Llevant)
• Rafel Bujosa (Agrupació Eixample)
• Antoni Jimenez Massana (Agrupació Eixample)
• Luís Blanco (Agrupació Llucmajor)
• Valentín Cerón (Agrupació Eixample)
• Juan Ramón Pons (Independent)

I. MANIFIESTO DEL 23 DE MAYO: BASES DE DEBATE.

Los abajo firmantes compartimos unos puntos comunes de cara al proceso que ahora vive el partido y que se pueden resumir en:

1. La asunción de responsabilidades. Los abajo firmantes creemos que el PSIB, a sus diferentes ámbitos, tiene también responsabilidad en la derrota sufrida el pasado 22 de mayo, reconociendo la importante influencia de los factores derivados de las políticas del gobierno central, que tampoco han sido contestadas desde el PSIB.

2. Entendemos que la socialdemocracia puede dar respuesta a la crisis actual y que, tanto a nivel nacional como europeo, se pueden desarrollar políticas para salir de la crisis económica en este sentido. Rechazamos las ideas neoliberales que pensamos han provocado la desafección de una parte importante de nuestros votantes y de la ciudadanía en general. Queremos enderezar el partido hacia la normalidad socialdemócrata que está en el gemelo de nuestra historia.

3. Queremos un partido con vocación mayoritaria en Baleares. Rechazamos cualquier política de pactos que impidan el desarrollo de nuestros programas. El PSIB, tiene una personalidad propia con capacidad de integrar diferentes sensibilidades.

4. Queremos implantar un nuevo Plan de Calidad para impulsar una organización moderna de nuestro partido en las Islas y que contemple los siguientes aspectos:
a. Definir procesos. Planificar, asignar y compartir metas medibles.
b. Elaborar mapas de agentes sociales y escuchar de forma activa y sistematizada.
c. Mejorar y ampliar la red de mecanismos de comunicación,
d. Gestionar los recursos humanos sin desperdiciar un solo militante ni una sola experiencia.
e. Dar más poder a los escalones organizativos de base mucho más cercanos a la realidad diaria y en contacto directo con los votantes.
f. Involucrar, abrirse a la sociedad de forma sincera.
g. Rendir cuentas dentro y fuera del partido. Explicar nuestro proyecto cuando se alcance una secretaria o un cargo público o cuando queremos formar parte de una lista electoral.

5. Nuestro modelo organizativo está obsoleto, queremos un nuevo modelo de organización más abierta y de carácter más moderno y horizontal. Queremos repensar el modelo organizativo del PSIB y de las Federaciones Territoriales definiendo las competencias de cada uno.

6. Hacer nuestras las nuevas tecnologías como una seña de identidad del PSIB. Crear mecanismos de trabajo en red de nuestras organizaciones. Creación de agrupaciones virtuales, utilización fundamental de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

7. Introducir la participación ciudadana en el partido y las instituciones. Dar voz y voto a los simpatizantes en las decisiones de la organización. Nuestra relación con la sociedad civil debe mantenerse de forma dialéctica, es decir escuchando y admitiendo o rechazando sus propuestas de forma razonada y en los límites que creemos oportunos. No somos una organización ecologista, nacionalista, ni conservacionista, a pesar consideramos siempre de interés general las propuestas de GOB, Greenpeace, Oceana, GEM, OCB o ARCA y sus aportaciones fundamentales para entender la sociedad Balear del S. XXI
La falta de desarrollo de formas fiables de participación a todos los niveles está en el origen de las movilizaciones sociales de los últimos tiempos, y de nuestra falta de conexión con la sociedad civil. Tenemos que poner en marcha mecanismos estables de "escucha activa de la ciudadanía"

8. Repensar la acción sectorial, creando agrupaciones mixtas de afiliados y simpatizantes a todos los sectores que podamos, en el nivel autonómico, así como grupos de trabajo a todos los otros ámbitos territoriales, sin crear duplicidades en ningún caso.

9. Listas abiertas para la elección de los cargos orgánicos y públicos.

10. Hacer una limitación efectiva del número de mandatos a los cargos públicos y orgánicos. Limitaciones a la duplicidad de cargos públicos y orgánicos.

11. Un militante un voto. Aunque se puedan hacer las mínimas correcciones necesarias para la cohesión y discriminación positiva y Reducir al máximo la representatividad en beneficio del voto directo. Impulsar la cultura del debate y del derecho a la discrepancia en el partido y las medidas necesarias para que ningún dirigente del partido no pueda coartar nunca la libertad de expresión de los militantes. Abiertos a todas las opiniones ya todas las sensibilidades. Los que opinan diferente nos enriquecen con su punto de vista y nos ayudan a crear nuestro argumentario. Son el espejo que necesitamos para conocernos.

12. Con este sentido impulsar los referendos institucionales y consultas en votaciones mas allá de las asambleas también en los ámbitos internos

13. Queremos que se reconozca el peso de Palma en la demografía de la isla y su importancia para alcanzar la mayoría también en la CAIB. Queremos una agrupación única en Palma organizada por distritos electorales.

14. En las Islas hay que reflexionar sobre la existencia de múltiples niveles de administración. Deberían reducir el número de administraciones desde la perspectiva del conjunto de
del Estado.

15. Transparencia y horizontalidad. Construir desde abajo, desde las bases del partido hacia arriba.

16. Nuestros ideales políticos son los de la forma republicana de Gobierno. Nuestra forma de organización del Estado es la República Federal de trabajadores de todas las clases, que alcanzaremos con la reforma democrática de la vigente Constitución, que mientras tanto logramos y defendemos como un patrimonio democrático propio en tanto no sea modificada.

17. Mejorar la participación ciudadana en las instituciones, mejorar los mecanismos de participación y ampliar los mismos. Formar a la sociedad en la participación. Impulsar la aplicación de la Ley de Buen Gobierno y Buena Administración del Gobierno de las Illes Balears. Tener muy en cuenta las reivindicaciones del 15 M

18. Queremos la reforma electoral. Entendemos que las circunstancias en las que se establecieron las normativas y la ley electoral, la sociedad tenía unas necesidades y prioridades concretas. Entendemos que la sociedad ha madurado suficientemente como para ofrecer una mayor implicación y participación en la vida pública. A tal efecto, resulta imprescindible repensar el modelo electoral y establecer elementos de consulta.

Impulsamos la renovación desde la asunción del patrimonio del conocimiento y la experiencia política. El abajo firmantes se comprometen a trasladar y defender estas propuestas a los diferentes órganos internos y externos del partido al que pertenecen o lleguen a pertenecer en virtud de los procesos congresuales.

Palma 23 de mayo de 2011

No hay comentarios: