23 noviembre 2010

Manifest amb motiu del 25 de novembre de 2010, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Manifest amb motiu del 25 de novembre de 2010,
Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

63 dones i 4 nins i nines assassinats per la violència masclista en el que va d’any.

Dues dones d’aquesta tràgica llista són de Balears.
Per tu, pels teus fills i filles. Ni una sola agressió més;
Ni una agressió més sense denúncia.


Des del Partit Socialista de les Illes Balears volem fer una crida a la rebel·lió col·lectiva contra la violència de gènere: no podem consentir que aquesta situació es segueixi mantenint i hem de posar, tots i totes, el nostre més enèrgic interès a trencaraquesta dinàmica criminal, i protegir les víctimes. A totes les víctimes.

En aquest dia, les dones i homes socialistes volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i a la valentia de tantes dones que, dia a dia, aconsegueixen superar la por i les barreres - psicològiques, socials, familiars, religioses ... - aixecades al llarg de segles de dominació masclista, per rebel·lar-se contra el seu maltractador i portar-lo davant la Justícia.

Volem denunciar la vergonyant i criminal campanya empresa per algunes persones (suport de grups i mitjans de comunicació ultraconservadors) que pretenen instal·lar en la nostra societat la falsa idea que moltes de les denúncies de maltractament que es presenten són inventades, quan les dades demostren tot el contrari.

En canvi, estam en el convenciment que avui, més que mai, és necessària la complicitat de tots els homes i dones d'aquest país per lluitar contra aquesta violència. Perquè el problema és de tothom i no només de les víctimes, és un deure social el de denunciar.

Si davant una agressió baixem el cap i callem, estem col·laborant en crear espais d'impunitat per als agressors i incrementem el patiment de les víctimes, majoritàriament dones, però també dels seus fills i filles.

Des de començament d'any, 63 dones i 4 infants han estat assassinats per la violència masclista. I es calcula que, aproximadament, 800.000 infants pateixen, en el seu entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests menors necessiten una protecció especial i el suport de tota la ciutadania per sortir de la espiral de violència que pateixen, han patit o patiran.

Sabem que els infants que creixen en aquestes llars pateixen seqüeles que poden durar tota la vida. Disminució del rendiment escolar, insomni, malsons, fòbies, ansietat, agressivitat ..., són només alguns dels símptomes que presenten els i les menors que han conviscut amb la violència de gènere.

A més, l'aprenentatge de models violents i rols de gènere erronis poden conduir-los a repetir aquestes conductes, tant en el paper de víctima com de l’agressor, amb la consegüent reproducció de la violència de gènere.

La Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere que va promulgar el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el desembre de 2004, no només protegeix les dones, sinó també a aquestes víctimes infantils de la violència de gènere.

El passat mes d'abril, el Govern de l'Estat va promoure destinar un pressupost específic per a la prevenció i protecció de les víctimes infantils de la violència de gènere i elaborar un Protocol d'actuació per a les comunitats autònomes, que ara aquestes han de posar en marxa de manera urgent.

Aquesta línia conjuntament amb les engegades a Balears per afavorir la independència econòmica de les dones víctimes de violència de gènere, el seu acompanyament i la millora en l’assistència de les dones immigrades reforcen la protecció institucional de les víctimes milloren el sistema de protecció. Però no n'hi ha prou amb això, per més que la cobertura institucional existeixi i sigui cada vegada més gran: la denúncia és l'única porta per posar en marxa tot el sistema de protecció, tant per a les dones com per al seu entorn.

Si no es denuncia no es pot posar en marxa el sistema de protecció, i les dades
d’enguany ens assenyalen un trist escenari: la majoria de les dones assassinades no havien denunciat als seus agressors i, per tant, no havien pogut ser protegides.

El silenci és el millor còmplice dels maltractadors perquè els proporciona la total impunitat i una àmplia llibertat per cometre els seus brutals actes. Per això és tan important la denúncia dels agressors.

Des del Partit Socialista volem fer una crida a la consciència de tota la ciutadania d'aquest país per mobilitzar-nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap escletxa d'impunitat per als seus terribles actes.

Amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les administracions, amb la unitat de totes forces polítiques contra el maltractament assassí, amb el Poder Judicial aplicant la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de Gènere i amb l'esforç i compromís de tothom aconseguirem eradicar la violència de gènere.

Des del PSIB, animem a la societat civil a participar en la manifestació convocada de dia 25 de novembre al Passeig del Born a les 20.00 h contra la xacra de la violència de gènere.
--------------------------------

Manifiesto con motivo del 25 de noviembre de 2010,
Día Internacional contra la Violencia de Género.

63 mujeres y 4 niños y niñas asesinados por la violencia machista en lo que va de año.

Dos mujeres de esta trágica lista son de Baleares.
Por ti, por tus hijos e hijas. Ni una sola agresión más;
Ni una agresión más sin denuncia.
Desde el Partido Socialista de las Islas Baleares queremos hacer un llamamiento a la rebelión colectiva contra la violencia de género: no podemos consentir que esta situación se siga manteniendo y tenemos que poner, todos y todas, nuestro más enérgico interés en trencaraquesta dinámica criminal, y proteger a las víctimas. A todas las víctimas.

En este día, las mujeres y hombres socialistas queremos mostrar nuestro reconocimiento al coraje ya la valentía de tantas mujeres que, día a día, consiguen superar el miedo y las barreras - psicológicas, sociales, familiares, religiosas ... - Levantadas a lo largo de siglos de dominación machista, por rebelarse contra su maltratador y llevarlo ante la Justicia.

Queremos denunciar la vergonzante y criminal campaña emprendida por algunas personas (apoyo de grupos y medios de comunicación ultraconservadores) que pretenden instalar en nuestra sociedad la falsa idea de que muchas de las denuncias de maltrato que se presentan son inventadas, cuando los datos demuestran todo lo contrario.

En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy, más que nunca, es necesaria la complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta violencia. Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, es un deber social el de denunciar.

Si ante una agresión bajamos la cabeza y callamos, estamos colaborando en crear espacios de impunidad para los agresores e incrementamos el sufrimiento de las víctimas, mayoritariamente mujeres, pero también de sus hijos e hijas.

En lo que va de año, 63 mujeres y 4 niños han sido asesinados por la violencia machista. Y se calcula que, aproximadamente, 800.000 niños sufren, en su entorno y con gran intensidad, la violencia de género. Estos menores necesitan una protección especial y el apoyo de toda la ciudadanía para salir de la espiral de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán.

Sabemos que los niños que crecen en estos hogares sufren secuelas que pueden durar toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, agresividad ..., son sólo algunos de los síntomas que presentan los y las menores que han convivido con la violencia de género.

Además, el aprendizaje de modelos violentos y roles de género erróneos pueden conducir a repetir estas conductas, tanto en el papel de víctima como del agresor, con la consiguiente reproducción de la violencia de género.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que promulgó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2004, no sólo protege las mujeres, sino también a estas víctimas infantiles de la violencia de género.

El pasado mes de abril, el Gobierno del Estado promovió destinar un presupuesto específico para la prevención y protección de las víctimas infantiles de la violencia de género y elaborar un Protocolo de actuación para las comunidades autónomas, que ahora estas deben poner en marcha de manera urgente.

Esta línea conjuntamente con las puestas en marcha en Baleares para favorecer la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia de género, su acompañamiento y la mejora en la asistencia de las mujeres inmigradas refuerzan la protección institucional de las víctimas mejoran el sistema de protección. Pero no basta con eso, por más que la cobertura institucional exista y sea cada vez mayor: la denuncia es la única puerta para poner en marcha todo el sistema de protección, tanto para las mujeres como para su entorno.

Si no se denuncia no se puede poner en marcha el sistema de protección, y los datos
de este año nos señalan un triste escenario: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus agresores y, por tanto, no habían podido ser protegidas.

El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores para que les proporciona la total impunidad y una amplia libertad para cometer sus brutales actos. Por eso es tan importante la denuncia de los agresores.

Desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, porque no encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.

Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las administraciones, con la unidad de todas fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género y con el esfuerzo y compromiso de todos conseguiremos erradicar la violencia de género.

Desde el PSIB, animamos a la sociedad civil a participar en la manifestación convocada de día 25 de noviembre en el Paseo del Borne a las 20.00 h contra la lacra de la violencia de género.

1 comentario:

nando dijo...

Manipulación de las noticias. Discriminación contra el hombre. Responsabilidad penal para las organizaciones feministas radicales. Respeto de los derechos fundamentales para los hombres, sin discriminación de género. Basta de represión y mentiras. El tema de género mueve muchos millones de euros, eso es lo único que interesa a muchos/as