26 junio 2007

ACORD PER A L´ESTABILITAT POLÍTICA I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LES ILLES BALEARSLos partidos PSOE, UM, Bloc y PSM-Verds de Menorca han alcanzado un acuerdo definitivo para garantizar la estabilidad política durante la próxima legislatura. El texto, que incluye compromisos tan variados como la gratuidad de libros de texto, la construcción de pisos de entre 50 y 100 metros para facilitar el acceso a la vivienda, recoge que "ningún grupo político o miembro del Govern hará públicas o presentará propuestas en el pleno o en comisión si no cuenta con la unanimidad de las fuerzas firmantes".

salud
mateos
-------------------------------------------------

ACORD PER A L´ESTABILITAT POLÍTICA I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LES ILLES BALEARSEls sotasignants es comprometen a garantir l´estabilitat política i un futur de progrés, d´avenços i de modernitat per a les Illes Balears, mitjançant uns nous Governs a les Illes Balears i a Mallorca amb capacitat de gestió i sota els principis irrenunciables de la transparència i la major cura en la gestió econòmica i administrativa, sempre en l´exclusiva defensa dels interessos generals dels ciutadans d´aquest país.

Igualment es comprometen en la formulació d´un creixement econòmic que aporti una prosperitat solidària i compartida, compatible amb la sostenibilitat territorial i la defensa del paisatge, el patrimoni natural i el medi ambient.

Així mateix, coincideixen en la necessitat d´avançar en el reforçament de l´autogovern, de la pròpia identitat cultural des del respecte i la convivència en una societat cada vegada més diversa.

Per tant, ACORDEN:

Autogovern


* Desplegament jurídic i legislatiu de les iniciatives contemplades en el nou Estatut d´Autonomia que, entre altres coses, inclou la creació de l´Agència Tributària de les Illes Balears.
* Desplegament del nou Consell Insular de Formentera.
* Posar en situació de funcionalitat completa, en un termini de sis mesos, tres comissions mixtes: la de Transferències Estat - Illes Balears, que determina la DT 1a., la d´Economia i Hisenda Estat - Illes Balears, que disposa l´article 125 per tal de desenvolupar el REB, i la constitució de la Comissió Mixta de Transferències Govern - Consells, per tal d´acordar els Decrets de Traspàs de les competències que l´Estatut reconeix com a pròpies dels Consells Insulars, tal i com determina la DT 5a.
* A l´empara del REB, a data 1 de gener de 2008 seran operatives les Comissions Mixtes que s´hi determinen en relació a totes aquells matèries que no es recullen a la disposició transitòria 9a del vigent Estatut d´Autonomia.
* Impuls de convenis amb el Govern de l´Estat descrits a la DA 6a. I DT 9a. Del nou Estatut d´Autonomia i que fan referència als àmbits d´R+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals i infrastructures turístiques.
* El Ministerio de Medio Ambiente destinarà una partida anual per a l´adquisició de terrenys, regeneració, actuacions o millora del litoral a les Illes Balears no inferior als quaranta milions d´euros en la propera legislatura, que es repartiran proporcionalment durant els quatre anys.
* Redacció d´un nou projecte de Llei de Règim Especial Balear, segons determina la DT 6a. del nou Estatut d´Autonomia, en un termini de 12 mesos.
* Modificació de la Llei de Règim de Finançament dels Consells Insulars per tal de millorar el finançament d´aquestes institucions per l´augment de competències. Els Consells Insulars participaran en l´assignació de projectes i pressuposts als que s´han de destinar les inversions estatals anuals pactades al si de la reforma de l´Estatut i siguin de la seva competència.
* Serà modificada la Llei de Capitalitat per tal de retornar la competència d´urbanisme al Consell de Mallorca.
* Acord immediat amb l´Estat per a la participació de les institucions balears a la gestió aeroportuària.
* Impuls d´un Pacte Local per dotar de competències i recursos que el nou Estatut reconeix als governs locals. La lleialtat institucional entre les diferents administracions serà una constant de l´acció de govern dels partits signants d´aquest acord, molt especialment en la seva relació amb els Ajuntaments de les Illes Balears.
* Modificació del Reglament orgànic del Consell de Mallorca.
* Formulació d´ajudes estables per al Consorci de Patrimoni de la Humanitat d´Eivissa i pel de Formentera.
* Pagament del deute acumulat als Consells Insulars.
* Supressió dels delegats portaveus del Govern a Menorca, Eivissa i Formentera. En els casos de la gestió en els àmbits de Salut, Educació i Treball es mantindrà una estructura funcionarial amb capacitat de decisió que permetrà el bon funcionament del Govern en aquestes àrees.
* Negociació de la transferència de les competències de gestió de la Justícia amb una dotació econòmica adequada.
* Crear una policia autonòmica com un cos especialitzat coordinat amb les policies locals.
* A l´hora d´establir el nou Sistema de Finançament Autonòmic es defensarà superar el greuge de finançament que històricament han patit les Illes Balears.


Territori

* Aprovar la Llei del Sòl, una nova Llei reguladora de l´activitat urbanística a les Illes Balears. Serà un marc normatiu únic per a oferir sòl, essencialment per a l´habitatge públic i industrial, i que possibiliti als ajuntaments que ho vulguin la temporalització de les llicències urbanístiques.
* Aprovar la Llei del Paisatge, amb coordinació amb els Consells Insulars i Ajuntaments. Contemplarà mesures cap a l´agricultura i la ramaderia, gestors indirectes del paisatge.
* Immediatament s´establirà un suport tècnic i una línia d´ajudes per tal que tots els municipis s´adaptin al Pla Territorial de Mallorca. Transitòriament, els Ajuntaments no realitzin els tràmits en aquest sentit no rebran subvencions procedents de fons propis del Consell.
* Això no obstant, en paral·lel les Conselleries competents prepararan les modificacions puntuals del Pla Territorial de Mallorca, així com les modificacions de la legislació actual, que es tramitaran, sempre que existeixi l´acord unànime de les forces polítiques signants, amb l´objectiu d´eliminar les ARTs i totes aquelles urbanitzacions que es puguin eliminar en funció del seu grau de consolidació. Les desclassificacions que es puguin acordar es tramitaran mitjançant una llei i igualment per acord unànime.
* Durant aquesta legislatura no s´aprovaran nous ports esportius ni macroampliacions dels ja existents, si s´escau es modificarà la Llei de Ports en aquest mateix sentit.
* Ampliar el Dic de l´Oest, per al transport de mercaderies així com el Port d´Eivissa, aquest darrer segons els acords signats entre la FSP i ExC.
* Suspensió de llicències de la urbanització de la Façana Marítima de Palma i iniciar negociacions per un nou projecte de gran parc públic.
* Serà reforçat el departament de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca i s´estudiarà la implantació del Síndic del Territori.
* Aprovar el Pla Estratègic de l´Habitatge per facilitar l´efectivitat del dret a l´habitatge. Preveurà la construcció d´habitatges entre 50 i 100 metres quadrats en règim de compra-venda o lloguer. El Pla també donarà prioritat a la rehabilitació i a nous mecanismes per a facilitar el lloguer d´habitatges buits. Inclourà, igualment, formules per a la creació d´habitatges per a joves a preu taxat pel que es promourà, si és necessari, nou sòl urbanitzable. Contemplarà la participació de Consells Insulars i Ajuntaments.
* Aprovar la Llei i el Pla de Barris, que permetran polítiques d´intervenció a zones urbanes degradades i manteniment del parc d´habitatges existents.
* Donar prioritat al transport públic amb el desplegament del ferrocarril fins Alcúdia i Artà- Cala Rajada, a la viabilitat d´una línia pel migjorn de Mallorca, als tramvies a l´aeroport, Badia de Palma i les Badies del nord de Mallorca, i a les iniciatives intermodals que també inclouen el bus.
* La signatura i el desenvolupament immediat del Conveni viari Estat - Consells Insulars serà un instrument essencial per resoldre el problema dels accessos a Palma, en funció de l´Estudi de Mobilitat que contempla, així com la millora de la xarxa secundària i variants previstes. S´eliminarà del Pla Sectorial de Carreteres el projecte d´autopista Inca-Manacor.
* Serà reformada la Llei de camps de Golf per tal d´impedir nous camps de golf acompanyats de creixements residencials i turístics. Serà elaborat un Pla Sectorial de Camps de golf a Mallorca, amb criteris restrictius. S´estudiaran els expedients en tramitació, tot aplicant els ja esmentats criteris restrictius. En qualsevol cas es respectarà el conveni signat pel Consell de Mallorca en relació a Es Pujol de Santanyí.
* Consolidar la xarxa balear d´espais naturals i estudiar-ne l´ampliació sempre amb l´acord dels propietaris, i la resta de sectors implicats, i amb l´increment de recursos econòmics per millorar la gestió i la conservació.
* Prioritat a la lluita contra el canvi climàtic, que serà abordada transversalment, amb especial incidència a les àrees de transport i energia. Compromís en la reducció real de les emissions de CO2, d´acord amb el Protocol de Kyoto.
* Completar a tots els municipis la recollida selectiva de paper, vidre i fracció orgànica. Creació d´una xarxa de deixalleries. Crear un sistema de gestió de residus perillosos.
* S´aprovarà una Llei de Residus amb la finalitat de donar cobertura als Plans Directors Insulars
* S´estudiarà completar el Catàleg de zones humides protegides.
* S´aprovarà la Llei de la Reserva de la Biosfera de Menorca.
* Es derogarà la llei de mesures específiques urbanístiques d´Eivissa.
* Es farà una auditoria econòmica i tècnica de les autovies d´Eivissa.
* S´intentarà canviar l´emplaçament de la nova depuradora de Vila (Eivissa) fora de zona ANEI, on ara està prevista.
* Supressió de l´article 16 de la llei 25/2006 de mesures tributàries i administratives, que modifica la llei del sòl rústic de les Illes Balears.


Economia


Compromís de foment de l´economia productiva, amb un pla de diversificació per al sector serveis amb activitats que no impliquin destrucció del territori, potenciant els sectors quaternari (producció de béns públics de caràcter econòmic, transport, comunicacions, recerca...) i quinari (seguretat, protecció i promoció social, educativa, ocupacional, reinserció social...), el comerç, la indústria i l´agricultura

* Impulsar el Pla de Competitivitat de l´economia balear que inclou: o Assolir l´objectiu d´incrementar el nivell d´inversió de R+D+I sobre el PIB. o Pla de millora de la formació que inclou, entre altres coses, un impuls especial a la formació en idiomes, noves tecnologies de la informació i en l´activitat turística. o Pacte per a l´ocupació amb els agents socials i econòmics que inclourà mesures contra la sinistralitat laboral. Aplicació d´un Pla de xoc contra la sinistralitat laboral a cada una de les Illes. o Pla d´internacionalització de l´empresa balear per al foment de les exportacions. o Mesures de suport als treballadors autònoms. o Pla específic per al sector primari.
* Pla Estratègic de Telecomunicacions per a l´impuls de les TIC.
* Posada en funcionament del III Pla Energètic de les Illes Balears. Contemplarà plans insulars que marcaran objectius i impulsaran de forma decidida les energies renovables, d´acord amb les institucions afectades.
* Impuls de l´activitat turística, amb constant diàleg amb el sector, amb una aposta nítida pel turisme hoteler. A més, donarà prioritat a les iniciatives generadores d´ocupació, a la desestacionalitat, a la qualitat, a la diversificació i a la promoció.
* No afavorir canvis d´usos hotelers a residencials: prioritat per esponjaments i equipaments.
* Donar prioritat a iniciatives turístiques de qualitat en front al tot inclòs.
* Aposta pel turisme cultural i esportiu, amb la celebració de grans esdeveniments, optimitzant les infrastructures existents.
* Reconversió de zones turístiques madures. Extensió dels Plans de Dinamització Turística. El Govern de l´Estat dotarà del finançament previst el Consorci de la Platja de Palma per a la realització de les mesures contemplades.
* Introducció d´iniciatives de R + D + I en tots els àmbits del sector turístic.
* Nova Escola d´Hosteleria a Menorca.
* Redacció del Pla Director Sectorial d´Equipaments Comercials, amb criteris de promoció del model comercial de proximitat. Desenvolupament autonòmic de la directiva Bolkestein per tal d´evitar-ne les conseqüències negatives pel sector, tot considerant els drets dels consumidors.
* Llei autonòmica d´empreses d´inserció, i la creació del Consell Superior de Cooperativisme. Es crearan instruments per afavorir experiències d´economia social.


Educació

* Increment progressiu del pressupost educatiu amb l´objectiu d´arribar al 6 per cent del PIB en el menor temps possible.
* Pla de xoc que contempla: millora, manteniment de centres i construcció de nous a cada una de les Illes. Foment de les noves tecnologies. Millora del rendiment i lluita contra l´abandonament dels estudis.
* Millora de l´ensenyament d´idiomes: anglès per a tothom, sense reduïr la presència del català.
* Reforç a l´educació de 0-3 anys amb la creació de 4.000 noves places d´escoletes en dues legislatures.
* Educació primària: reforç i atenció individualitzada als alumnes en dificultats d´aprenentatge.
* ESO i Batxiller: Incrementar el suport acadèmic i d´orientació. Pla de recuperació de l´alumne desescolaritzat.
* FP: Disseny d´un sistema de Formació Professional que suposi l´accés sense dificultats a un treball de qualitat i que garanteixi la millora de la productivitat. Contemplarà la implantació d´ofertes flexibles pels alumnes que abandonen el sistema educatiu sense titulació.
* Pla d´integració de l´alumnat immigrant i la seva distribució equitativa.
* Gratuïtat dels transport a Batxillerat i FP.
* Gratuïtat dels llibres de text i fer real a les famílies el "cost zero" a l´ensenyament obligatori dels centres concertats.
* Més serveis voluntaris i subvencionats en els centres: obertura de 8 h. a 20 h., escola matinera, ampliació de servei de menjadors, transport públic amb acompanyant, activitats complementàries a tots els centres.
* Millora del finançament universitari.
* Increment de les beques afegint els factors derivats de la insularitat.


Sanitat


* Pacte per a la Salut amb implicació de tots els agents.
* Prioritat al reforç i millora de l´Atenció Primària, amb l´ampliació de les plantilles de personal sanitari.
* Pla de Qualitat dels serveis sanitaris: millora en assistència i atenció personal, més habitacions individuals en els hospitals públics.
* Inclusió de noves prestacions sanitàries.
* Garantia de compromís de cita prèvia, amb possibilitat d´obtenir-la per internet.
* Paralitzar les obres de Son Espases i analitzar la situació econòmica, jurídica i patrimonial per tal de comprovar la factibilitat de construir un nou hospital al solar de Son Dureta. Obrir totes les plantes de Son Llàtzer. Ampliació d´àrees a l´hospital de Manacor. Dotar de més tecnologia i especialitats l´Hospital de Menorca. Garantir el desenvolupament complet dels hospitals d´Inca i de Formentera en un termini de dos i un anys respectivament. Ampliació i reforma integral de l´Hospital de Can Misses, que permeti disposar d´un nou hospital.
* Convertir l´estratègia Balear de Salut Mental en un Pla de Salut Mental suficientment dotat amb especial increment de les unitats de salut mental, pisos tutelats, centres de dia, i programes de respir per a la família.
* Revisió del Pla d´Atenció Sociosanitària i dotar-lo de recursos suficients.
* Desenvolupament i reforma del model de carrera professional en l´àmbit de la salut.


Equitat


* Desenvolupament del títol de Nous Drets Socials per a la Ciutadania que contempla el nou Estatut d´Autonomia.
* Desenvolupament immediat de la Llei de Dependència, incorporant al Consejo Nacional de la Dependencia els Consells Insulars.
* Nova Llei de Serveis Socials.
* Reconvertir l´actual Llei de la Dona en una autèntica Llei per a la Igualtat. Impulsar el Consell de Participació de la Dona.
* Pacte per la Immigració, dirigit a facilitar l´adaptació dels nous vinguts a la realitat social i cultural de les Illes Balears, amb reconeixement dels seus drets i deures, com a garantia de convivència social i futur.
* Garantir uns ingressos econòmics mínims a totes les persones grans de les Illes Balears mitjançant el lideratge d´iniciatives davant l´Estat i les Corts Generals. Complement autonòmic de les pensions més baixes d´acord amb la Llei 4/2005.
* Creació d´un Centre Terapéutic de menors amb problemàtica salut mental greu.
* Impulsarem l´esport a tots els nivells.
* Es destinarà el 0,7 per cent del pressupost total de les institucions a cooperació amb el Sud.
* Compliment estricte de la normativa de inserció laboral dins l´administració dels minusvàlids psíquics i físics. Es crearà un Fons Econòmic que permeti la integració laboral dels perceptors de la pensió d´invalidesa parcial i d´altres sectors anàlegs.
* Acord entre les diferents institucions pel desenvolupament i la gestió dels serveis de benestar social.


Informació


* Reestructuració de l´EPRTVIB, IB3, sota els criteris de l´equitat, la transparència i la cura en la gestió del pressupost.
* Nova Llei de l´ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears i l´estricte compliment de la Llei de Normalització Lingüística pel que fa a mitjans de comunicació de titularitat pública.
* Possibilitat d´establir un Conveni de cooperació en la producció, subtitulat, doblatge i recepció mútua de les Corporacions de RTV de parla catalana.
* Creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
* Assegurar la presència de canals en català a la TDT.
* Impuls de la indústria del doblatge.
* Assegurar la recepció normal a totes les illes dels canals de ràdio i televisió que emeten per a tota l´àrea lingüística catalana.


Cultura


* Estratègia participada entre institucions, creadors, entitats culturals i món econòmic per a la projecció exterior de la cultura i llengua de les Illes Balears.
* Redacció dels convenis sobre patrimoni lingüístic amb el Govern de l´Estat que determina la DT 2a de l´Estatut d´Autonomia en un termini de sis mesos.
* Revisió de la normativa lingüística que no s´ajusti a la Llei de Normalització Lingüística i al decret de Mínims i establiment d´un Pacte per a la Llengua entre totes les forces parlamentàries que impedeixi futures actuacions sense consens.
* Foment i promoció dels creadors i artistes locals. Millora de la xarxa d´equipaments culturals. Creació del Consell de les Arts i la Cultura de Mallorca.
* Potenciació de l´Institut d´Estudis Baleàrics i reingrés a l´Institut Ramon Llull per tal de contribuir al prestigi social de la llengua catalana i de la cultura del país arreu del món.
* Fomentar la igualtat de la llengua catalana en tot els àmbits i, en especial, el de l´oci, especialment al cinema, televisió i còmic.
* Valoració i restauració dels elements patrimonials i arqueològics a càrrec de l´1% cultural i la taxa de sòl rústic.
* Dotació pressupostària i de personal adequada per al Museu de Mallorca, Museu de Menorca, Museu d´Eivissa i Biblioteca Pública de Mallorca, Arxiu Històric de Maó, Biblioteca Pública de Maó, el projecte de la Biblioteca Pública d´Eivissa i els de nova creació.
* Aposta per la indústria audiovisual i cinematogràfica, promocionant i facilitant el rodatge de produccions forànies.
* Creació del Memorial Balear de la memòria històrica.
* Creació d´un Centre/Escola d´Artesania i Cultura Popular a Eivissa. Es crearà com a centre associat al patrimoni històric i cultural de les Pitiüses.
* Es donarà continuïtat a la promoció de l´Himne, Bandera i Diada de Mallorca feta fins ara al Consell de Mallorca. Es donarà suport institucional a la Festa del 31 de Desembre.


Gestió

Els grups sotasignants acordaran per unanimitat, tant al Govern de les Illes Balears com al Govern de Mallorca, els criteris pressupostaris adequats per tal d´assegurar el finançament de les polítiques acordades. Per tal de garantir l´estabilitat del Govern de les Illes Balears s´establiran comissions de seguiment entre les forces polítiques signants per complir el document programàtic. Cap grup polític o membre del govern farà públiques, ni presentarà propostes a Ple o a comissió que no tenguin la unanimitat de les forces polítiques sotasignants. Signen:

PSIB-PSOE / Bloc per Mallorca / PSM - Verds de Menorca / UM / PSOE-ExC

Per tal de garantir l´estabilitat del Consell de Mallorca s´establiran comissions de seguiment entre les forces polítiques signants per complir el document programàtic. Cap grup polític o membre del govern farà públiques, ni presentarà propostes a Ple o a comissió que no tenguin la unanimitat de les forces polítiques sotasignants. Signen:

PSIB-PSOE / Bloc per Mallorca / UM

No hay comentarios: