26 abril 2007

Comunicado Ayuntamiento de Ibiza, Eivissa Centre

EIVISSA CENTRE,
Eivissa 26 d’abril de 2007
- L’Ajuntament d’Eivissa desmenteix rotunda i categòricament que amb el projecte Eivissa Centre es generin beneficis econòmics que puguin anar a parar a algun partit polític.

- Les informacions que apunten en aquest sentit són un gran muntatge que, precisament, es suma a la teoria conspirativa que durant molt de mesos ha manejat el Partit Popular amb l’únic objectiu de frenar un projecte urbanístic excel·lent per la ciutat d’Eivissa i enturbiar la imatge dels càrrecs públics municipals. De fet, les informacions aparegudes avui no es sustenten en cap prova ni evidència real i no tenen cap fonament davant un jutjat.

- L’Ajuntament d’Eivissa i en particular els membres de l’equip de govern ja han posat en marxa aquest matí a primera hora les accions judicials necessàries per tal que s’aclari tot això i es trobi als vertaders instigadors d’aquesta campanya de difamació.

- És impossible que es generin comissions d’una cosa que no existeix: l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa mixta ITUSA decidiren fa molts de mesos que els pisos sobrants de l’edifici de Joan XXIII es comercialitzarien en règim d’Habitatge de Protecció Oficial. Per tant, no els vendria Brues com s’apunta a les informacions aparegudes avui sinó l’empresa mixta en un procés públic i absolutament transparent al qual és impossible que es cobrin sous sense control oficial. Per tant, d’on surten les suposades comissions?

- El projecte Eivissa Centre, en la part ja executada, ha estat un exemple de transparència:

o S’ha fet una nova escola que s’ha conveniat amb la Conselleria d’Educació, que ja està finalitzada i que començarà a funcionar el proper curs escolar
o S’ha fet un aparcament soterrat de 236 places que s’han tret a la venda mitjançant un procediment obert i públic, regit per unes bases d’adjudicació aprovades pel ple de l’Ajuntament d’Eivissa. Aquesta mateixa fórmula és la que l’Ajuntament va anunciar en roda de premsa que s’empraria per vendre els pisos de Joan XXIII.

- Recordar que a l’any 2004 el secretari general del PSOE era Roque López, una persona que a dia d’avui ja no és a Eivissa i que, casualment, apareix a totes les presumptes converses gravades. Serà ell qui haurà de donar explicacions de tot això i haurà de pensar que les explicacions les haurà de donar davant un jutge.
---------------------------------------------------

versión en castellano

IBIZA CENTRO,Ibiza 26 de abril de 2007

- El Ayuntamiento de Ibiza desmiente rotunda y categóricamente que con el proyecto Ibiza Centro se generen beneficios económicos que puedan ir a parar a algún partido político.

- Las informaciones que apuntan en este sentido son un gran montaje que, precisamente, se suma a la teoría conspirativa que durante mucho de meses ha manejado el Partido Popular con el único objetivo de frenar un proyecto urbanístico excelente para la ciudad de Ibiza y enturbiar la imagen de los cargos públicos municipales. De hecho, las informaciones aparecidas hoy no se sustentan en ninguna prueba ni evidencia real y no tienen ningún fundamento delante un juzgado.

- El Ayuntamiento de Ibiza y en particular los miembros del equipo de gobierno ya han puesto en marcha esta mañana en primera hora las acciones judiciales necesarias para que se aclare todo esto y se encuentre a los verdaderos instigadores de esta campaña de difamación.

- Es imposible que se generen comisiones de una cosa que no existe: el Ayuntamiento de Ibiza y la empresa mixta ITUSA decidieron hace muchos de meses que los pisos sobrantes del edificio de Juan XXIII se comercializarían en régimen de Vivienda de Protección Oficial. Por lo tanto, no los vendería Brues como se apunta a las informaciones aparecidas hoy sino la empresa mixta en un proceso público y absolutamente transparente al cual es imposible que se cobren sueldos sin control oficial. Por lo tanto, ¿de donde salen las supuestas comisiones?

- El proyecto Ibiza Centro, en la parte ya ejecutada, ha sido un ejemplo de transparencia:

o Se Ha hecho una nueva escuela que se ha conveniado con la Consejería de Educación, que ya está finalizada y que comenzará en funcionar el próximo curso escolar
o Se Ha hecho un aparcamiento soterrado de 236 plazas que se han sacado a la venta mediante un procedimiento abierto y público, regido por unas bases de adjudicación aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Ibiza. Esta misma fórmula es la que el Ayuntamiento anunció en rueda de prensa que se utilizaría para vender los pisos de Juan XXIII.

- Recordar que al año 2004 el secretario general del PSOE era Roque López, una persona que a día de hoy ya no está en Ibiza y que, casualmente, aparece a todas las presuntas conversaciones grabadas. Será él quién tendrá que dar explicaciones de todo eso y tendrá que pensar que las explicaciones las tendrá que dar delante un juez.


No hay comentarios: